Evaluering

“Skolen har en bevidst pædagogisk strategi, der sigter imod, at eleverne skal bibringes kompetencer på såvel det boglige, og det kreative/håndværksmæssige område. Det sker dels ved seks årlige emneuger, dels ved en daglig undervisning, der ofte består af små arbejdende værksteder. I mit tilsyn kan jeg konstatere, at denne undervisningsform udvikler eleverne, der i høj grad formår både at arbejde selvstændigt og i samarbejdende grupper. Jeg oplever også en børnegruppe med selvtillid og veludviklede formuleringsevner.”

Uddrag af årets tilsynserklæring fra Undervisningsministeriet.

Se hele Undervisningsministeriets tilsynserklæring for skoleåret 2022-23 (pdf)

Evalueringskulturen på Åskolen

På Åskolen er evaluering et pædagogisk redskab for udvikling. Vi evaluerer for at blive klogere på vores praksis og for at skabe positive forandringer. Evaluering på Åskolen er i høj grad baseret på samtale og at mødes i dialog. Igennem dialog og evaluering ønsker vi, at både elever, forældre og medarbejdere får ejerskab til skolens hverdag.

På Åskolen sigter evaluering mod at forbedre elevens faglige og sociale udvikling samt at udvikle skolens pædagogiske og læringsmæssige miljø. Den retter sig i sin form bredt – både mod det individuelle og mod det fælles, da vi mener begge er forudsætninger for den helhedstænkning, der kendetegner Åskolen. Evalueringen kan derfor i sin form være:

  • Lærerens overvejelser omkring den enkelte elev
  • Fælles evalueringer med elever – Børnemøder
  • Fælles forældremøder – 2 gange årligt
  • Skole-hjem samtaler 2 gange årligt
  • Børnesamtaler
  • MUS – samtaler 1 gang årligt
  • Ledelsessamtaler 1 gang årligt
  • Teamsamtaler

På Åskolen arbejder vi ud fra Fælles Mål. Der udarbejdes årligt årsplaner i de enkelte fag, hvori også større skoleprojekter og emneuger beskrives.

Test af den enkelte elev som del af evaluering forekommer i det omfang, det giver mening for underviseren. På Åskolen er vi bevidste om, at test ikke gør eleven klogere. Vi ser tests som et evalueringsredskab, der giver underviseren mulighed for at kvalificere undervisningen ud fra den enkeltes faglige niveau. Åskolen er ikke del af de nationale test.

Formidling af evaluering og elevernes udbytte

Åskolen vægter den tætte dialog og samarbejdet med forældrene højt. Derfor afholdes der flere forældremøder og skole-hjem-samtaler årligt. Til den ene af skole-hjem-samtalerne er eleven med, og det er derfor naturligt, at samtalen er tryg for eleven, og at eleven er godt forberedt så både elever, forældre og ansatte har god mulighed for at sige, hvad de har på hjerte. Til skole-hjem-samtalerne er der både fokus på den alsidige udvikling samt den fag-faglige udvikling.

På de fælles forældremøder er der fokus på klassens trivsel, arbejdspunkter samt udvikling af en god skolekultur imellem forældre og skole.

På Åskolen begynder vi at give karakterer i 8. Klasse. Da vi er en skole, hvor samtalen og dialogen er vigtig står karakterer ikke alene. Der vil yderligere være udtalelser samt skriftlige- og mundtlige evalueringer.

Sammenfatning af evaluering fra november 2020

Ledelsen og medarbejderne har i november 2020 sammenfattet resultaterne af evalueringen af elevernes udbytte og skolens samlede undervisning.
Det er både ledelsens og de ansattes konklusion, at vi med de opstillede redskaber for evaluering opnår en god og stabil grad af refleksion, der kvalificerer Åskolens hverdag på mange punkter. Vi oplever en begyndende skolekultur, hvor dialog i mange lag giver en god hverdag.

Som beskrevet i evalueringsplanen evalueres der løbende både i børneperspektiv, i ansattes perspektiv, i forældreperspektiv og i ledelsesperspektiv. Vurderingen er, at dette fungerer.
Vi vil i det kommende år fokusere og evaluere yderligere på:

  • Børnesamtaler. Skoleudviklingsudvalget (SUU), vil arbejde på at en mere struktureret tilgang til børnesamtalerne, så vi sikrer at børnesamtaler bliver et pædagogisk værktøj alle forebyggende har gavn af, i stedet for at blive et ”nødvendighedens værktøj”, når det allerede er blevet svært.
  • Derudover udarbejdes der en digital skabelon til forældreevaluering, der udsendes i december 2020.

Næste sammenfattende evaluering bliver udarbejder i november 2021.

Tilsynsrapport

Se hele Undervisningsministeriets tilsynserklæring for skoleåret 2022-23 (pdf)

Forældre evaluerede Åskolen

Forældre evaluerede i december 2020 deres oplevelse af at have et barn på Åskolen. Evalueringen omhandlede trivsel, faglighed, SFO, kostordning og kommunikation mellem skole og hjem. Se resultaterne af forældrenes evaluering.