Mobil- og skærmpolitik på Åskolen

Mobilfri skole
Forskning viser, at det er en gevinst for børnenes sociale liv, når skolen opbevarer telefonerne. 

OBS – når der nedenfor står mobiltelefon, dækker det over alle former for smartwatches og andre devices der kan kommunikere eller gå på nettet. 

Skærme på Åskolen 

Åskolen er som udgangspunkt mobilfri skole. Det betyder i praksis, at mobiltelefon kun benyttes i særlige tilfælde og efter aftale med læreren. 

Der er interaktive skærme i alle Åskolens klasselokaler. Disse skærme benyttes som et vigtigt redskab i undervisningen, men lærerne skal altid vurdere, hvad skærmen bidrager med. Vi vil aldrig benytte skærmene uden omtanke. 

Skolen råder over klassesæt af iPads. Disse kan bookes og bruges i undervisningen, når læreren vurderer, at det giver mening pædagogisk og didaktisk. 

Elever fra 6.-9. klasse skal medbringe egen computer eller tablet til undervisningsbrug. Computeren benyttes efter lærerens anvisninger. 

Mobil-regler for børnehaveklasse til 3. klasse 

På Åskolen medbringer børnene fra børnehaveklasse til 3. klasse ikke mobiltelefoner på skolen. 

Hvis der opstår behov for, at børnene ringer hjem, er det altid i samråd med en lærer eller pædagog. Derfor kan skolens eller SFO´ens telefon udlånes til dette.

Hvis et barn af helt særlige årsager har brug for at medbringe en mobiltelefon, skal det aftales med klasselæreren, som også tager stilling til hvor mobiltelefonen opbevares i skole- og SFO-tiden. 

Regler for 4.-9. klasse

Børnene i 4.-9. klasse afleverer deres mobiltelefoner om morgenen og får dem udleveret igen, når de har fri om eftermiddagen. Mobiltelefonerne må først benyttes, når børnene har forladt skolens område. 

Mobiltelefoner må ikke bruges i løbet af skoledagen, med mindre den pågældende lærer mener, det er nødvendigt i undervisningen. Læreren er den eneste beslutningsdygtige i forhold til, om mobiler kan benyttes til særlige aktiviteter. 

Såfremt man ønsker at kontakte sit barn, eller barnet ønsker at kontakte sine forældre, benyttes skolens telefoner efter aftale med læreren.

Mobil-regler gældende for hele skolen

For hele skolen gælder det, at den enkelte lærer er tydelig i forhold til forventningerne om, hvor mobiltelefonerne er placeret i de enkelte lektioner.

Ved uhensigtsmæssig brug af mobiltelefon kan den blive inddraget og placeres efterfølgende på skolelederens kontor, hvor den kan afhentes ved skoledagens afslutning. 

Forældres behov for eventuel kontakt til deres barn i skoletiden bør begrænses til kun at være af seriøs nødvendighed. I sådanne tilfælde kan der tages kontakt til skolens kontor eller SFO-telefonen, som kan være behjælpelig med at give besked videre til barnet. 

Skolen er ikke erstatningspligtig, hvis mobilen går i stykker eller bortkommer på skolen. 

Digital dannelse

I forbindelse med anvendelsen af mobiltelefoner og digitale medier gælder det for Åskolen:

  • at vi vil fremme dannelsen af en god, fornuftig og tidssvarende mobiltelefonkultur ved, at der sættes kontinuerligt fokus på brugen af digitale midler og net-etik i undervisningen på alle årgange
  • at mobiltelefoner kan indarbejdes og bruges som et effektivt læringsredskab i undervisningen efter overvejelse 
  • at vi vil give eleverne en digital dannelse, hvor der som en naturlig del af undervisningen arbejdes med opførsel, digitale spor, kildekritik med mere.

Specielt til forældrene

Det er vigtigt, at man som forældre overvejer, hvornår og hvorfor barnet skal have en mobiltelefon med i skole. Vores anbefaling er, at en mobiltelefon primært skal være en hjælp i forhold til transport til og fra skole, hvilket også er retningsgivende for, hvornår barnet kan have brug for en mobiltelefon – nemlig når barnet skal til at klare skolevejen alene.

Som forældre er det yderst sjældent, at I har behov for at ringe til jeres børn i skoletiden. Vi mener også, at børnene har det bedst med, at dagens aftaler er på plads, inden de kommer i skole.

Hvis barnet har brug for hjælp i skoletiden, er det lærerne eller pædagogerne, der hjælper. Skolen vil altid kontakte forældrene, hvis der er behov for det.