Værdigrundlag for Åskolen

Barnets trivsel er en vigtig forudsætning for læring.

Åskolens idégrundlag

At skabe en skole, hvor eleven oplever mening med læring, fordi Åskolen skaber læring med mening.

Det er afgørende for os, at eleverne begejstres i dagligdagen og tager så meget af den med sig ind i fremtiden som reelle kompetencer, med en reel erkendelse af at have indflydelse på egne livsmuligheder.

De forandringsprocesser som Åskolen faciliterer skal have en faglig og menneskelig kvalitet, der sikrer at de bidrager positivt til elevernes fremtidige liv. På Åskolen arbejdes der derfor ud fra tanken om ”anvendelig” faglighed.

Visioner

Åskolens vision er at ruste børn til at agere aktivt og handlende i både demokratiske, økonomiske, sociale og kulturelle sammenhænge. Det vil vi gøre ved at skabe læringsmiljøer, hvor vi anerkender alle børn, bygger videre på de kompetencer de har og bevarer deres nysgerrighed.

Vi vægter høj faglighed, kreativitet, bevægelse, håndværk og læringsfællesskabet ligeligt, i såvel humanistiske som naturvidenskabelige fag og emner.

Skolens vision er endvidere at gå ud over det traditionelle skolebegreb og skabe en ny form for medborgerhus. Skolen skal fungere som et sted, der rækker ud i lokalmiljøet og samtidig ønsker vi lokalmiljøet forankret i Åskolen. Dette er skolens vision, i det vi tror på, at elever lærer meget af, at læring og undervisning er en del af en større sammenhæng, hvor værdier og kulturelle forskelle bliver en del af skolens ånd.

Elevernes nysgerrighed, kundskaber og kreativitet udvikles i undervisningen.

Åskolens værdier

Uddannelse og dannelse struktureres således, at elevernes behov og udfoldelsestrang efterleves. Deres kompetencer og kundskaber udvides og styrkes, ligesom deres selvværd, nysgerrighed og kreativitet udvikles i et meningsfuldt læringsfællesskab. På Åskolen anerkender vi, at barnets trivsel er en vigtig forudsætning for læring.

Væsentlige dele af barnets læreprocesser foregår i fællesskab og i relation. Derfor er læring i fællesskab vigtig på Åskolen. Vi er sammen i læreprocesserne og det er i fællesskabet omkring det, at vi motiveres og udvikler os. Al undervisning og aktivitet har som mål at fastholde disse idealer.

Dannelse

Dannelsesbegrebet knytter forbindelse mellem pædagogik (opdragelse, uddannelse, undervisning) og didaktik (mål – hvorfor, indhold – hvad, metode – hvordan), idet de didaktiske valg fordrer refleksioner over, hvordan faglige begreber kan forbindes med børn og unges hverdagsliv, således at de kan deltage i og bidrage til samfundsudvikling, kultur etc.

Samfundsmæssige og mellemmenneskelige forhold definerer undervisningens indhold og mål på Åskolen, hvorfor demokratisk dannelse med fokus på selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet er skolens grundlæggende fundament.

Åskolen arbejder ud fra begrebet anvendelig faglighed.

Formål

 • at drive en velfungerende skole med SFO og med omkring 220 elever fordelt i aldersintegrerede grupper
 • at drive en lokalt forankret skole, der inddrager kultur, natur og samfund i undervisningen og i det sociale netværk omkring Åskolen, hvor aktiviteter rækker udover skolens grund
 • at drive skole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for frie grundskoler

Dette betyder at vi

 • inddrager det omkringliggende lokalsamfund i undervisningen, og stiller skolens lokaler og værksteder til rådighed for interesserede
 • fokuserer på høj faglighed og kvalitet i alle aspekter af skolens dagligdag.
 • samarbejder på tværs af årgange og med mulighed for elev-til-elev undervisning
 • tager udgangspunkt i og styrker børnenes egen glæde, nysgerrighed, interesse og inspiration
 • bevidst arbejder på sociale kompetencer hos lærere og elever for at styrke evnen til at samarbejde, for at lære at håndtere konflikter konstruktivt, for at forebygge mobning og for at skabe en bæredygtig kultur i skolen
 • At skabe bevidsthed om verden omkring os, og hvordan vi passer bedst muligt på den og os.

Undervisningens udgangspunkt

 • Undervisningen tager udgangspunkt i både det nære miljø og det internationale samfund, som vores børn er en del af. Elevens alsidighed værdsættes og udvikles for at kunne leve i et foranderligt samfund, hvor robusthed og tro på egne evner kan blive deres anker.
 • Der anvendes undervisningsmetoder, som kan fremme elevens glæde ved og evne til selv at planlægge, organisere, evaluere og stille krav til egen arbejdsindsats og resultater.
 • I lærernes didaktiske overvejelser og planlægning af undervisningen vægtes boglige, håndværksmæssige, kreative og musiske elementer lige højt
 • En grundlæggende praksis på Åskolen er at ledelse observerer dele af undervisningen med henblik på supervision for underviseren, til overvejelse og forbedring af praksis. Ligeledes vil det være en del af daglig praksis at undervisere indbyrdes observerer kvalificerer og inspireres af hinandens undervisning.
 • Tests og digital undervisning anvendes, hvor det giver mening for den enkelte lærer.
 • Digitale hjælpemidler er tilgængelig for elever med behov for støtte
 • Skolen er åben for alle, der kan gå ind for skolens idegrundlag. Skolen har ikke nogen bestemt politisk eller religiøs holdning.
Åskolens værdier: Glæde, læring, fællesskab og motivation
Åskolens værdier består af fire søjler: Glæde, læring, fællesskab og motivation